GIDA BANKACILIĞI VERGİSEL AVANTAJLARI

1- Ticari işletmeye dahil gıda maddelerinin maliyet bedeli, bağışı yapan vergi mükellefiyeti adına gider olarak kaydedilir.

2-Ticari işletmeye dahil olmayan gıda maddelerinin maliyet bedeli, bağışı yapan vergi mükellefiyetinin gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınır.

3– Katma Değer Vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları gıda bağışlarının toplam tutarlarını ilgili dönem beyannamesinde 6. ve 7. satıra dahil edilerek beyanda bulunabilecekler.

GIDA BANKACILIĞI UYGULAMASINDA KULLANILAN BELGELER

1– FATURA : Gıda Bankacılığı kapsamında bağış yapacak vergi mükellefi, bağışa söz konusu gıda maddelerinin edinim belgesini de dikkate alarak, gıda bankacılığı yapmaya yetkili vakıf veya dernek adına bir fatura düzenler. Bu faturaya istinaden bir de irsaliye düzenlenir. Tanzim edilen faturada mal bedeli olarak, KDV hariç tutulup, malın maliyet bedeli yazılır. Faturaya şu ifade mutlaka yazılmalıdır. “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.”

2– SEVK İRSALİYESİ : Bağışı yapan vergi mükellefi, düzenlediği faturaya istinaden tanzim eder.

3– AYNİ BAĞIŞ MAKBUZU : Gıda Bankacılığı yapmaya yetkili vakıf veya dernek tarafından, bağışta bulunan vergi mükellefine, kesilen faturaya istinaden gıda maddelerini aldığını gösterir ayni bağış kabul makbuzu tanzim edilir.

4– SAKLANACAK BELGELER : Gıda bağışı yapan vergi mükellefi, bağış yaptığı gıda maddelerinin edinim belgesini, bağışı alan vakıf veya derneğin de kendisi adına düzenlenen faturayı saklamak durumundadırlar.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir